Login now

Not your profile? Login and get free access to your reports and analysis.

Tags

Sign in

No tag added here yet.
You can login on CircleCount to add some tags here.

Are you missing a tag in the list of available tags? You can suggest new tags here.

Login now

Do you want to see a more detailed chart? Check your settings and define your favorite chart type.

Or click here to get the detailed chart only once.

Shared Circles including Aryan Fella

Shared Circles are not available on Google+ anymore, but you can find them still here.

Activity

Average numbers for the latest posts (max. 50 posts, posted within the last 4 weeks)

2
comments per post
1
reshares per post
34
+1's per post

339
characters per posting

Top posts in the last 50 posts

Most comments: 12

posted image

2015-05-25 19:24:57 (12 comments, 0 reshares, 35 +1s)Open 

Most reshares: 5

posted image

2015-06-06 22:23:10 (1 comments, 5 reshares, 46 +1s)Open 

Most plusones: 61

posted image

2015-05-25 21:19:09 (6 comments, 0 reshares, 61 +1s)Open 

انگار روز اول مهر از مدرسه اخراج شدم و ديگه هيچ وقت دست نشستم، ناخن نگرفتم.Latest 50 posts

2015-07-02 20:07:49 (0 comments, 1 reshares, 26 +1s)Open 

تو همان بوس سومي
كه هميشه غافلگيرم مي كني

تو همان بوس سومي
كه هميشه غافلگيرم مي كني___

2015-06-26 19:11:02 (0 comments, 0 reshares, 9 +1s)Open 

غول مهربانيستشاید برخی‌تان به یاد داشته باشید که سال پیش در بحبوحه‌ی همین گرما و تیر، ما دو تا برای سرباز عاشقی دنبال کار می‌گشتیم. خب  به خوشی سربازی‌اش تمام شد، اما هنوز عاشق است و جویای کار... اگر دستتان می‌رسد کاری کنید و یا محبت کنید و این پیام را با دیگرانی که می‌شناسید به اشتراک بگذارید.
فوق لیسانس برق و مدرس ریاضی / قد 176 و سی ساله/ غولی بی‌نهایت مهربان 
+Moha Mmad ___غول مهربانيست

posted image

2015-06-25 17:04:49 (6 comments, 0 reshares, 42 +1s)Open 

طراح سوالش بلد بوده ها!!

طراح سوالش بلد بوده ها!!___

2015-06-24 17:16:52 (0 comments, 0 reshares, 18 +1s)Open 

همه چيز سياه و سفيد است
آن طرف خيابان زني ايستاده
كنار تابلو يك طرفه خياباني
يا كنار تابلو يك طرفه كوچه بن بست
روي مبل تك نفره طرف ديگر
مردي فلج شده
افتاده، ننشسته
صورتش رو به بالا
آسمان شايد
دست هايش به دسته مبل قفل شده
چشم هايش زن را دنبال مي كند
اتوبوس رد مي شود
دود همه جا را پر مي كند
زن رفته
آفتاب رفته
مرد چيزي حس نمي كند
جستجو نمي كند
با بزاق دهانش زمين را آب مي دهد

همه چيز سياه و سفيد است
آن طرف خيابان زني ايستاده
كنار تابلو يك طرفه خياباني
يا كنار تابلو يك طرفه كوچه بن بست
روي مبل تك نفره طرف ديگر
مردي فلج شده
افتاده، ننشسته
صورتش رو به بالا
آسمان شايد
دست هايش به دسته مبل قفل شده
چشم هايش زن را دنبال مي كند
اتوبوس رد مي شود
دود همه جا را پر مي كند
زن رفته
آفتاب رفته
مرد چيزي حس نمي كند
جستجو نمي كند
با بزاق دهانش زمين را آب مي دهد___

2015-06-14 08:29:28 (5 comments, 0 reshares, 26 +1s)Open 

از سوپرایز بدم میاد.

از سوپرایز بدم میاد.___

posted image

2015-06-14 05:12:15 (0 comments, 1 reshares, 37 +1s)Open 

عاشق زنی مشو که می‌خواند
که زیاد گوش می‌دهد
زنی که می‌نویسد
عاشق زنی مشو که فرهیخته است
افسونگر، وهم‌آگین، دیوانه
عاشق زنی مشو که می‌اندیشد
که می‌داند که داناست، که توانِ پرواز دارد
به زنی که خود را باور دارد
عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می‌خندد یا می‌گرید
که قادر است جسمش را به روح بدل کند
و از آن بیشتر عاشق شعر است
(اینان خطرناک‌ترین‌ها هستند)
و یا زنی که می‌تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستد
و یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد
زنی که از سیاست سر در میآورد
زنی که از بی عدالتی بیزار است
عاشق زنی مشو که بازی های توپی و فوتبال را دوست دارد
زنی که فارغ از ویژگی های صورت و پیکرش، زیباست
عاشق زنی مشو که پُر، مفرح، هشیار، نافرمان و جواب‌ده است
که پیش نیاید که هرگز عاشق این چنین زنی شوی
چرا که وقتی عاشق زنی از این دست می‌شوی
که با تو بماند یا نه
که عاشق تو باشد یا نه
از این‌گونه زن، با... more »

عاشق زنی مشو که می‌خواند
که زیاد گوش می‌دهد
زنی که می‌نویسد
عاشق زنی مشو که فرهیخته است
افسونگر، وهم‌آگین، دیوانه
عاشق زنی مشو که می‌اندیشد
که می‌داند که داناست، که توانِ پرواز دارد
به زنی که خود را باور دارد
عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می‌خندد یا می‌گرید
که قادر است جسمش را به روح بدل کند
و از آن بیشتر عاشق شعر است
(اینان خطرناک‌ترین‌ها هستند)
و یا زنی که می‌تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستد
و یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد
زنی که از سیاست سر در می آورد
زنی که از بی عدالتی بیزار است
عاشق زنی مشو که بازی های توپی و فوتبال را دوست دارد
زنی که فارغ از ویژگی های صورت و پیکرش، زیباست
عاشق زنی مشو که پُر، مفرح، هشیار، نافرمان و جواب‌ده است
که پیش نیاید که هرگز عاشق این چنین زنی شوی
چرا که وقتی عاشق زنی از این دست می‌شوی
که با تو بماند یا نه
که عاشق تو باشد یا نه
از این‌گونه زن، بازگشت به عقب ممکن نیست
هرگز

مارتا ریورا گاریدو
شاعر معاصر جمهوری دومینیکن
برگردان، ن.ع | کافه کتاب___

2015-06-13 21:20:03 (0 comments, 1 reshares, 41 +1s)Open 

باور كن حتي زور زدم كه بخندم، نشد
- تو يه روزي بلد بودي بخندي

باور كن حتي زور زدم كه بخندم، نشد
- تو يه روزي بلد بودي بخندي___

posted image

2015-06-11 20:13:17 (1 comments, 0 reshares, 41 +1s)Open 

___

posted image

2015-06-11 16:33:27 (6 comments, 0 reshares, 42 +1s)Open 

Kamran Heidari

Kamran Heidari___

posted image

2015-06-10 19:55:10 (2 comments, 0 reshares, 33 +1s)Open 

___

posted image

2015-06-07 20:11:59 (1 comments, 0 reshares, 40 +1s)Open 

___

2015-06-06 22:40:50 (2 comments, 0 reshares, 25 +1s)Open 

من سيلي نقدام

من سيلي نقدام___

posted image

2015-06-06 22:23:10 (1 comments, 5 reshares, 46 +1s)Open 

___

2015-06-06 21:31:31 (1 comments, 0 reshares, 44 +1s)Open 

مرز بين ميانسالي و پيري انتخاب هندوانه مرغوب است
بابا عجب هندوانه هايي ميگيرد

مرز بين ميانسالي و پيري انتخاب هندوانه مرغوب است
بابا عجب هندوانه هايي ميگيرد___

posted image

2015-06-05 22:21:56 (3 comments, 0 reshares, 43 +1s)Open 

ميگويم "اين عكس را ببين، فوق العاده نيست؟"
مي گويد "اين كه سياهه"
ساكت مي شوم. به اين فكر مي كنم كه هر انساني در زندگي عكاس خودش را دارد، عكاسي كه حقيقت خارج قاب را پيشتر ديده و بعد عكس را گرفته. صادق اگر باشيم هيچ عكسي حقيقت محض را تعريف نميكند. عكس ها تنها روايت ما از يك موضوع است، و عكاس مي داند كه حقيقت به شكل ديگري است.

اين عكس را به هر كسي كه نشان بدهي ميگويد سياه است. اما من خوب ميدانم كه در اين عكس تصوير توست. تصويري از عكس تو كه ميخنديدي...
ميخواهم بگويم عكاس اين عكس منم. من ميدانمدر پس اين سياهي محض تو نشسته اي با لبخند روي لبت. و فقط من ميدانم. من ميدانم چون عكاس اين عكس، عكاس عكس هاي تو منم.
به خودم مي آيم و نگاهت ميكنم و ميگويم "حقيقت تو چه زيباست."
... more »

ميگويم "اين عكس را ببين، فوق العاده نيست؟"
مي گويد "اين كه سياهه"
ساكت مي شوم. به اين فكر مي كنم كه هر انساني در زندگي عكاس خودش را دارد، عكاسي كه حقيقت خارج قاب را پيشتر ديده و بعد عكس را گرفته. صادق اگر باشيم هيچ عكسي حقيقت محض را تعريف نميكند. عكس ها تنها روايت ما از يك موضوع است، و عكاس مي داند كه حقيقت به شكل ديگري است.

اين عكس را به هر كسي كه نشان بدهي ميگويد سياه است. اما من خوب ميدانم كه در اين عكس تصوير توست. تصويري از عكس تو كه ميخنديدي...
ميخواهم بگويم عكاس اين عكس منم. من ميدانم در پس اين سياهي محض تو نشسته اي با لبخند روي لبت. و فقط من ميدانم. من ميدانم چون عكاس اين عكس، عكاس عكس هاي تو منم.
به خودم مي آيم و نگاهت ميكنم و ميگويم "حقيقت تو چه زيباست."
___

2015-06-05 21:37:21 (1 comments, 1 reshares, 41 +1s)Open 

سيگارا تو تاريكي محض هم فندكشونو پيدا ميكنن

سيگارا تو تاريكي محض هم فندكشونو پيدا ميكنن___

2015-06-05 20:09:20 (0 comments, 0 reshares, 45 +1s)Open 

انگار ساعت ٣٠ دقيقه بامداد اولين روز تيرماه باشد
و دلم براي عطر بهار گذشته تنگ

انگار ساعت ٣٠ دقيقه بامداد اولين روز تيرماه باشد
و دلم براي عطر بهار گذشته تنگ___

2015-06-04 21:30:32 (2 comments, 1 reshares, 34 +1s)Open 

کجایی پس؟
- در گیرم

کجایی پس؟
- در گیرم___

2015-06-04 18:32:52 (0 comments, 0 reshares, 39 +1s)Open 

خرس های گنده تنهایی که نه فهمیدند کی تنها شده اند
و نه کی خرس

خرس های گنده تنهایی که نه فهمیدند کی تنها شده اند
و نه کی خرس___

2015-06-04 00:03:23 (0 comments, 0 reshares, 34 +1s)Open 

می توان گفت که تنهایی، وضعیت نخستین و طبیعی ِ نوع انسان است که می تواند در این وضعیت مانند آدم ابوالبشر در سعادتی که با ذاتش تطابق دارد، زندگی کند.

(آرتور شوپنهاور)

می توان گفت که تنهایی، وضعیت نخستین و طبیعی ِ نوع انسان است که می تواند در این وضعیت مانند آدم ابوالبشر در سعادتی که با ذاتش تطابق دارد، زندگی کند.

(آرتور شوپنهاور)___

2015-06-03 17:06:04 (0 comments, 3 reshares, 47 +1s)Open 

از فیس بوک حمیدرضا آبک:

با آدمهايي كه بخشي از تاريختان بوده اند، مهربان باشيد.
نشاط حمدان

از فیس بوک حمیدرضا آبک:

با آدمهايي كه بخشي از تاريختان بوده اند، مهربان باشيد.
نشاط حمدان___

posted image

2015-06-02 20:32:53 (2 comments, 0 reshares, 39 +1s)Open 

___

posted image

2015-06-02 18:03:20 (1 comments, 0 reshares, 35 +1s)Open 

Honoré Daumier

Honoré Daumier___

posted image

2015-06-01 21:29:20 (5 comments, 3 reshares, 30 +1s)Open 

دلم لالايي ميخواد

دلم لالايي ميخواد___

posted image

2015-06-01 19:54:05 (1 comments, 0 reshares, 38 +1s)Open 

Her fear..

Her fear..___

posted image

2015-06-01 08:27:20 (0 comments, 2 reshares, 38 +1s)Open 

___

2015-05-31 21:14:28 (4 comments, 0 reshares, 34 +1s)Open 

نزديك بود مايع دستشويي بريزم رو مسواكم :))

نزديك بود مايع دستشويي بريزم رو مسواكم :))___

posted image

2015-05-31 20:01:57 (2 comments, 0 reshares, 53 +1s)Open 

كيستي؟
- جمع اضدادت

كيستي؟
- جمع اضدادت___

2015-05-30 21:19:30 (0 comments, 0 reshares, 20 +1s)Open 

بي قي دي
سه بخشه
صه بخش
لضت بي غيدي
اما بي نهايت بخشه
آظادي
اينجوري حطي جلوي اگزوض مينيبوثاي امامسين آذادي هم ميشه نفس اميق كشيد و بوي زمين نم خورده رو حص كرد

بي قي دي
سه بخشه
صه بخش
لضت بي غيدي
اما بي نهايت بخشه
آظادي
اينجوري حطي جلوي اگزوض مينيبوثاي امامسين آذادي هم ميشه نفس اميق كشيد و بوي زمين نم خورده رو حص كرد___

posted image

2015-05-30 19:29:14 (0 comments, 0 reshares, 52 +1s)Open 

من ها

من ها___

2015-05-29 22:47:53 (3 comments, 1 reshares, 41 +1s)Open 

تا به حال يك اتفاق وحشتناك را تجربه نكرده ايد؟
به ما بپيونديد،
ما با "تماس تلفني اتفاقي وايبر" لحظات وحشتناكي را براي شما رقم خواهيم زد. 

تا به حال يك اتفاق وحشتناك را تجربه نكرده ايد؟
به ما بپيونديد،
ما با "تماس تلفني اتفاقي وايبر" لحظات وحشتناكي را براي شما رقم خواهيم زد. ___

posted image

2015-05-29 19:48:46 (3 comments, 0 reshares, 37 +1s)Open 

___

posted image

2015-05-28 20:56:51 (5 comments, 0 reshares, 52 +1s)Open 

Francesca Woodman

Francesca Woodman___

2015-05-28 20:27:55 (1 comments, 0 reshares, 41 +1s)Open 

از یکشنبه پارکینگ مال من میشه و من میتونم گند بزنم به پارکینگ
این بهترین اتفاق امسال بوده تا حالا

از یکشنبه پارکینگ مال من میشه و من میتونم گند بزنم به پارکینگ
این بهترین اتفاق امسال بوده تا حالا___

2015-05-28 20:23:44 (0 comments, 0 reshares, 14 +1s)Open 

این مرحومه Francesca Woodman رو دریابید
بسیار عکس های خوبی دارن

این مرحومه Francesca Woodman رو دریابید
بسیار عکس های خوبی دارن___

posted image

2015-05-28 20:15:11 (10 comments, 0 reshares, 31 +1s)Open 

Francesca Woodman

Francesca Woodman___

2015-05-28 19:55:21 (0 comments, 1 reshares, 39 +1s)Open 

دقت کردم فقط پنشمبه ها اگه پنجره باز کنم پشه میاد تو
این نشون میده اینا زن و زندگی ندارن 

دقت کردم فقط پنشمبه ها اگه پنجره باز کنم پشه میاد تو
این نشون میده اینا زن و زندگی ندارن ___

2015-05-28 19:49:12 (0 comments, 0 reshares, 10 +1s)Open 

آی م کانفیوزد

And the Germans killed the Jews
And the Jews killed the Arabs
And the Arabs killed the hostages
And that is the news
And is it any wonder
That the monkey's confused

آی م کانفیوزد

And the Germans killed the Jews
And the Jews killed the Arabs
And the Arabs killed the hostages
And that is the news
And is it any wonder
That the monkey's confused___

2015-05-28 10:53:14 (0 comments, 0 reshares, 40 +1s)Open 

يك بار كه نگاهش متوجه من نبود خواستم بگويم "چقدر زن بودن بهت مياد"
نگفتم، حالا ديگر توفيقي هم نميكند. شايد خودش فهميده باشد.

يك بار كه نگاهش متوجه من نبود خواستم بگويم "چقدر زن بودن بهت مياد"
نگفتم، حالا ديگر توفيقي هم نميكند. شايد خودش فهميده باشد.___

2015-05-27 22:21:28 (3 comments, 0 reshares, 37 +1s)Open 

 وقتی کسی را نقاشی می کنم، همیشه دشمنانش پرتره را شبیه به او می دانند.

(ادوارد مونش)

 وقتی کسی را نقاشی می کنم، همیشه دشمنانش پرتره را شبیه به او می دانند.

(ادوارد مونش)___

posted image

2015-05-27 21:47:38 (10 comments, 0 reshares, 51 +1s)Open 

___

2015-05-27 20:04:00 (4 comments, 0 reshares, 32 +1s)Open 

ناگهان در عرض چند ثانیه رقیق بشوم
موسیقی که از بلندگو پخش می شود مثل چیزی بین حالت گاز و مایع
از سوراخ های بلندگو به بیرون تراوش کند
من و موسیقی روی هم بریزیم و به سمت کم عمق ترین جای خانه نشت کنیم
همانجا جامد شویم، جا خوش کنیم
بعد از من خانه را عوض کنیم
سالها بعد صاحب جدید خانه از چاه حمام صدای موسیقی به گوشش برسد

ناگهان در عرض چند ثانیه رقیق بشوم
موسیقی که از بلندگو پخش می شود مثل چیزی بین حالت گاز و مایع
از سوراخ های بلندگو به بیرون تراوش کند
من و موسیقی روی هم بریزیم و به سمت کم عمق ترین جای خانه نشت کنیم
همانجا جامد شویم، جا خوش کنیم
بعد از من خانه را عوض کنیم
سالها بعد صاحب جدید خانه از چاه حمام صدای موسیقی به گوشش برسد___

2015-05-27 19:54:36 (0 comments, 0 reshares, 22 +1s)Open 

حتی دیگه تضمینی هم نمیخوام

حتی دیگه تضمینی هم نمیخوام___

2015-05-26 19:27:44 (1 comments, 0 reshares, 40 +1s)Open 

درست روي صورتم، جاي لبخندم بود
پاره شد


درست روي صورتم، جاي لبخندم بود
پاره شد
___

2015-05-26 19:26:11 (0 comments, 0 reshares, 33 +1s)Open 

زندگي عبارت است از دو رنگ
سياه
و باقي تو

زندگي عبارت است از دو رنگ
سياه
و باقي تو___

2015-05-25 22:11:46 (0 comments, 0 reshares, 16 +1s)Open 

OK, I chose it, but I got the right to be sad.

OK, I chose it, but I got the right to be sad.___

posted image

2015-05-25 21:25:11 (6 comments, 0 reshares, 24 +1s)Open 

+Paul Klee

+Paul Klee___

posted image

2015-05-25 21:19:09 (6 comments, 0 reshares, 61 +1s)Open 

انگار روز اول مهر از مدرسه اخراج شدم و ديگه هيچ وقت دست نشستم، ناخن نگرفتم.انگار روز اول مهر از مدرسه اخراج شدم و ديگه هيچ وقت دست نشستم، ناخن نگرفتم.

___

posted image

2015-05-25 19:24:57 (12 comments, 0 reshares, 35 +1s)Open 

___

2015-05-24 22:17:55 (1 comments, 0 reshares, 26 +1s)Open 

دوره م تموم شده مربي

دوره م تموم شده مربي___

Buttons

A special service of CircleCount.com is the following button.

The button shows the number of followers you have directly in a small button. You can add this button to your website, like the +1-Button of Google or the Like-Button of Facebook.


You can add this button directly in your website. For more information about the CircleCount Buttons and the description how to add them to another page click here.

Aryan FellaCircloscope