Login now

Not your profile? Login and get free access to your reports and analysis.

Tags

Sign in

No tag added here yet.
You can login on CircleCount to add some tags here.

Are you missing a tag in the list of available tags? You can suggest new tags here.

Login now

Do you want to see a more detailed chart? Check your settings and define your favorite chart type.

Or click here to get the detailed chart only once.

Shared Circles including Mah Saa

Shared Circles are not available on Google+ anymore, but you can find them still here.

The Google+ Collections of Mah Saa

110829387842372626169 has no public Google+ Collections yet.

Top posts in the last 50 posts

Most comments: 21

posted image

2014-10-17 19:48:45 (21 comments, 37 reshares, 1077 +1s)Open 

میدانی چیست؟
بعضی ها؛ شبیه یک انجیر رسیده می مانند که یکهو؛ از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگی ات...

آن قدر بی هوا که اصلا نمیدانی چه شد...چگونه شد....اصلا خودت را میزنی به کوچه علی چپ و از بودنش لذت میبری.

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت.نفس میکشی.آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی...
بعضی ها؛....

اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...اصلِ کار، تپش قلبشان...انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان...میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ... more »

Most reshares: 37

posted image

2014-10-17 19:48:45 (21 comments, 37 reshares, 1077 +1s)Open 

میدانی چیست؟
بعضی ها؛ شبیه یک انجیر رسیده می مانند که یکهو؛ از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگی ات...

آن قدر بی هوا که اصلا نمیدانی چه شد...چگونه شد....اصلا خودت را میزنی به کوچه علی چپ و از بودنش لذت میبری.

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت.نفس میکشی.آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی...
بعضی ها؛....

اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...اصلِ کار، تپش قلبشان...انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان...میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ... more »

Most plusones: 1077

posted image

2014-10-17 19:48:45 (21 comments, 37 reshares, 1077 +1s)Open 

میدانی چیست؟
بعضی ها؛ شبیه یک انجیر رسیده می مانند که یکهو؛ از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگی ات...

آن قدر بی هوا که اصلا نمیدانی چه شد...چگونه شد....اصلا خودت را میزنی به کوچه علی چپ و از بودنش لذت میبری.

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت.نفس میکشی.آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی...
بعضی ها؛....

اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...اصلِ کار، تپش قلبشان...انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان...میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ... more »

Latest 50 posts

posted image

2014-10-17 19:48:45 (21 comments, 37 reshares, 1077 +1s)Open 

میدانی چیست؟
بعضی ها؛ شبیه یک انجیر رسیده می مانند که یکهو؛ از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگی ات...

آن قدر بی هوا که اصلا نمیدانی چه شد...چگونه شد....اصلا خودت را میزنی به کوچه علی چپ و از بودنش لذت میبری.

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت.نفس میکشی.آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی...
بعضی ها؛....

اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...اصلِ کار، تپش قلبشان...انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان...میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ... more »

میدانی چیست؟
بعضی ها؛ شبیه یک انجیر رسیده می مانند که یکهو؛ از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگی ات...

آن قدر بی هوا که اصلا نمیدانی چه شد...چگونه شد....اصلا خودت را میزنی به کوچه علی چپ و از بودنش لذت میبری.

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت.نفس میکشی.آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی...

بعضی ها؛....

اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...اصلِ کار، تپش قلبشان...انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان...میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ها؛ بودنشان...همین ساده بودنشان...همین نفس کشیدنشان؛ یک عالمه لبخند می نشاند روی گوشه لبمان..

اصلا خدا جان؛ در خلقت بعضی ها؛ سنگ تمام گذاشته ای
سایه شان کم نشود از روزگارمان___

2014-05-23 21:12:48 (0 comments, 1 reshares, 596 +1s)Open 

آخ!
از دوری دست‌های من، از کمر تو ...

آخ!
از دوری دست‌های من، از کمر تو ...___

posted image

2014-05-04 17:25:13 (9 comments, 13 reshares, 755 +1s)Open 

چای خوب است اما از آن بهتر اینست:
چای را آن که تو دوست داری، بریزد!
- مژگان عباسلو

#دوتایی  

چای خوب است اما از آن بهتر اینست:
چای را آن که تو دوست داری، بریزد!
- مژگان عباسلو

#دوتایی  ___

posted image

2014-04-30 08:56:08 (7 comments, 6 reshares, 630 +1s)Open 

از چپ به راست:
تصویر اول اشاره دارد به بچه آزاری واتیکان 
تصویر دوم اشاره به کودک آزاری در  توریسم در تایلند
قاب سوم مربوط به جنگ سوره است.
تصویر چهارم اشاره به فورش اعضای بدن در بازار سیاه و حتی قانونی که در آن اولین قربانیان کودکان کشورهای فقیر تر هستند.
تصویر پنجم اشاره به آزادی [سلاح] سلاح در ایالات متحده آمریکا
 و در نهایت تصویر ششم اشاره به چاقی کودکان به علت استفاده ز فست فود را دارد.

از چپ به راست:
تصویر اول اشاره دارد به بچه آزاری واتیکان 
تصویر دوم اشاره به کودک آزاری در  توریسم در تایلند
قاب سوم مربوط به جنگ سوره است.
تصویر چهارم اشاره به فورش اعضای بدن در بازار سیاه و حتی قانونی که در آن اولین قربانیان کودکان کشورهای فقیر تر هستند.
تصویر پنجم اشاره به آزادی [سلاح] سلاح در ایالات متحده آمریکا
 و در نهایت تصویر ششم اشاره به چاقی کودکان به علت استفاده ز فست فود را دارد.___

posted image

2014-03-12 07:59:46 (15 comments, 4 reshares, 329 +1s)Open 

vayyyy eyval kheiliii khoob bood :D <3

vayyyy eyval kheiliii khoob bood :D <3___

posted image

2013-12-24 20:05:27 (2 comments, 20 reshares, 390 +1s)Open 

___

posted image

2013-12-20 21:16:45 (0 comments, 2 reshares, 275 +1s)Open 

___

posted image

2013-11-17 16:40:50 (7 comments, 9 reshares, 320 +1s)Open 

:))

Too much cuteness…___:))

posted image

2013-11-15 17:59:32 (17 comments, 1 reshares, 616 +1s)Open 

___

posted image

2013-09-20 17:23:02 (7 comments, 23 reshares, 276 +1s)Open 

ناتو... به دلیل آلودگی آب بعضی از نقاط افغانستان
درخواست حجم خیلی زیادی آب معدنی از ایران داد
که بعد از ورود اولین محموله پس از آزمایش تمام بطری های آب معدنی به دلیل وجود مواد سرطان زا به ایران عودت داده شد.

جالبه که خیلی ها این خبر را خواندند ولی هیچوقت به این قضیه فکر نکردند چرا بطری های آب معدنی که الان نزدیک یک دهه در ایران و بین قشر زیادی از مردم هر روزاستفاده میشود اینطور سرطان زا شناخته میشود؟در اروپا آب های معدنی فقط یک هفته اعتبار دارند ، ولی در ایران خیلی هفته!!!!

حالا بادقت مطالب زیر را بخوانید تا متوجه شوید قضیه از چه قراره؟

طبق نظر تمام حکما و علما آب سالم، آبی است که وقتی شما آن را در یک ظرف میریزید...

و در یک محیط راکد (مثل اتاق) قرار میدهید، این آب باید ظرف 48 ساعت بو بگیره و شروع کنه به گندیدن...

خوب حالا شما تشریف ببرید یک بطری آب معدنی بگیرید و توی یک کاسه بریزید و 6 ماه صبر کنید!

اصلا&quo... more »

ناتو... به دلیل آلودگی آب بعضی از نقاط افغانستان
درخواست حجم خیلی زیادی آب معدنی از ایران داد
که بعد از ورود اولین محموله پس از آزمایش تمام بطری های آب معدنی به دلیل وجود مواد سرطان زا به ایران عودت داده شد.

جالبه که خیلی ها این خبر را خواندند ولی هیچوقت به این قضیه فکر نکردند چرا بطری های آب معدنی که الان نزدیک یک دهه در ایران و بین قشر زیادی از مردم هر روزاستفاده میشود اینطور سرطان زا شناخته میشود؟در اروپا آب های معدنی فقط یک هفته اعتبار دارند ، ولی در ایران خیلی هفته!!!!

حالا با دقت مطالب زیر را بخوانید تا متوجه شوید قضیه از چه قراره؟

طبق نظر تمام حکما و علما آب سالم، آبی است که وقتی شما آن را در یک ظرف میریزید...

و در یک محیط راکد (مثل اتاق) قرار میدهید، این آب باید ظرف 48 ساعت بو بگیره و شروع کنه به گندیدن...

خوب حالا شما تشریف ببرید یک بطری آب معدنی بگیرید و توی یک کاسه بریزید و 6 ماه صبر کنید!

اصلا" 10 سال صبر کنید.میبینید که کوچکترین بوئی نمیگیره...

آب شیر بعضی از شهرهای ایران هم همین خاصیت عدم گندیدن و بو گرفتن را داره....

دلیلش اینه که شرکت های بسته بندی آب های معدنی برای ماندگاری بیشتر آب های توی بطری ،

داخل آن به به ازاء هر یک لیتر به اندازه نیم میلی گرم فلوراید میریزند...

که این ماده شدیدا" نگهدارنده و بدون بو هستش و برای یک بدن 100 کیلوئی خطرناک و سرطان زا است...

همین فلوراید... وقتی با آب وارد بافت بدن شما میشود، درون بافت قرار گرفته و آب خارج میگردد...

و بدن بصورت اتومات دور آن لایه لزج محافظ ایجاد میکند که به مرور بافت های شما بزرگتر میشود...

و به همین دلیل صبح ها احساس میکنید بدن شما ورم کرده یا چاق شده ائید...

بعضی از خانمها میگویند آب میخوریم چاق میشویم! دلیل این امر وجود همین ماده میباشد...

بهترین کار برای سلامت بدن اینه که آب شرب توسط لوله کشی شهری خود را...

در یک ظرف مسی بجوشانید و در یخچال بگذارید تا خنک شود...

بعد از 45 روز میبینید که چطور بدن شما جمع و جور شده ...

و به اصطلاح وزن شما در بدن شما بطور دقیق تقسیم میشود.

اینو به اشتراک بزارید ملت ببینن مملکته داریم؟___

posted image

2013-09-01 21:55:56 (3 comments, 15 reshares, 242 +1s)Open 

:)))))))))))

#cat   #baby   #funnygifs  ___:)))))))))))

2013-09-01 21:39:07 (4 comments, 0 reshares, 162 +1s)Open 

مرد باید عطر تنش یه برَند باشه خودش به تنهایی :دی
سیبیلش حتا :دی

مرد باید عطر تنش یه برَند باشه خودش به تنهایی :دی
سیبیلش حتا :دی___

posted image

2013-05-18 21:29:16 (6 comments, 9 reshares, 175 +1s)Open 

الهیییییی :ط

大家闺秀的范儿___الهیییییی :ط

posted image

2012-09-15 09:58:14 (4 comments, 18 reshares, 194 +1s)Open 

:))

جل الخالق___:))

2012-09-09 07:24:41 (0 comments, 3 reshares, 117 +1s)Open 

:)))

گفدم غم تو دارم گفدا ماشین چی داری ؟ 
گفدم  ماشین ندارم گفدا  برو  سیرابی ___:)))

posted image

2012-09-05 20:24:08 (1 comments, 0 reshares, 112 +1s)Open 

وای چه خوب کشیده منو :))) مرسیییییییییی :*

+Mahsa JiGHiL___وای چه خوب کشیده منو :))) مرسیییییییییی :*

2012-09-04 21:19:17 (3 comments, 1 reshares, 99 +1s)Open 

تو زندگی ِ بعدی‌م میخام آخرین نخ ِ سیگار ِ ته ِ پاکت ِ آخر ِ شب یه مرد باشم. اونجا که تنهایی  بهش فشار آورده. من ُ دود کنه که آروم بشه.
#تناسخ  

تو زندگی ِ بعدی‌م میخام آخرین نخ ِ سیگار ِ ته ِ پاکت ِ آخر ِ شب یه مرد باشم. اونجا که تنهایی  بهش فشار آورده. من ُ دود کنه که آروم بشه.
#تناسخ  ___

2012-08-30 09:31:19 (3 comments, 2 reshares, 103 +1s)Open 

اگر از آسمان بلا آید 
صاف در کون بینوا آید 

اگر از آسمان بلا آید 
صاف در کون بینوا آید ___

2012-08-29 16:48:33 (0 comments, 0 reshares, 81 +1s)Open 

دقیقن!

دهنم پر خون شده اما می ترسم توف کنم این آدمها نباید رنجمون رو ببینند___دقیقن!

posted image

2012-08-24 07:11:01 (1 comments, 3 reshares, 99 +1s)Open 

هوم...منم همینطو

- دستام بازه، بغل می خوام
+هوم...منم همینطو
-منو ساختن و بعد ولم کردن 
+هوم...منم همینطو
- زمستون توی دلمه، جونم از توو می لرزه
+هوم...منم همینطو

نوت و عکس از +shaahin A___هوم...منم همینطو

2012-08-23 16:09:42 (2 comments, 1 reshares, 73 +1s)Open 

شیوه ی ِ چشمش فریب ِ سکس داشت...
ما غلط کردیم ُ عشق انگاشتیم

پ.ن: خاهر ِ حافظ ناراحت از دوس پسرش به خاطرِ عدم ِ صداقتش :]]
پلاس-واحد ِ فرهنگ سازی

شیوه ی ِ چشمش فریب ِ سکس داشت...
ما غلط کردیم ُ عشق انگاشتیم

پ.ن: خاهر ِ حافظ ناراحت از دوس پسرش به خاطرِ عدم ِ صداقتش :]]
پلاس-واحد ِ فرهنگ سازی___

posted image

2012-08-18 20:04:48 (1 comments, 6 reshares, 93 +1s)Open 

-چوق؟
+بلی؟
-سر به روی شانه های معربانت بگذارم؟
+سگ خورد بذار :|
-شعر هم بخونم چوق؟
+نه خفه
-خب 8-|
-ناله؟
+سگ خورد :|

-چوق؟
+بلی؟
-سر به روی شانه های معربانت بگذارم؟
+سگ خورد بذار :|
-شعر هم بخونم چوق؟
+نه خفه
-خب 8-|
-ناله؟
+سگ خورد :|___

posted image

2012-08-18 05:38:54 (4 comments, 0 reshares, 97 +1s)Open 

:))))))))

نحوه آرایش خانومها در آینده
با قابلیت ثبت هیستوری و Undo !___:))))))))

2012-08-12 07:31:52 (4 comments, 1 reshares, 47 +1s)Open 

:(((((

صبح زدم شبکه خبر شاید یه خبری از زلزله ببینم، متاسفانه چیزی که دیدم:

- ۸۵ کشته بر اثر سیل در فیلیپین
- بحران غذا در سومالی
- سوختن جنگلهای جزایر قناری
- نقض حقوق بشر در عربستان

چیزی میتونیم بگیم جز : مملکته داریم؟___:(((((

2012-08-11 19:06:36 (1 comments, 2 reshares, 51 +1s)Open 

قسمتی از تنم
                وطنم
امروز لرزید
قسمتی از دلم
                ایرانم
امروز مرد
آذرم به خون نشست
آذرم به خون تپید
...

هموطن آذریم تسلیت
فائز احیا
21 مردادماه 1391
روز زمین‌لرزه غم
#زلزله   #earthquake   #ایران   #Iran  

قسمتی از تنم
                وطنم
امروز لرزید
قسمتی از دلم
                ایرانم
امروز مرد
آذرم به خون نشست
آذرم به خون تپید
...

هموطن آذریم تسلیت
فائز احیا
21 مردادماه 1391
روز زمین‌لرزه غم
#زلزله   #earthquake   #ایران   #Iran  ___

2012-08-11 19:03:42 (0 comments, 0 reshares, 36 +1s)Open 

:|

خبرگزاری ايسنا گزارش کرده است اين منطقه در طول يک هفته‌ی گذشته دست‌کم پنج بار لرزيده است.

یعنی تو طول یک هفته گذشته نباید اعلام خطر می‌شد؟؟
#زلزله   #Earthquake   #ایران   #Iran  ___:|

2012-08-11 07:56:04 (2 comments, 0 reshares, 45 +1s)Open 

می تو :))))

اگه دیدین یه مانتو شلوار داره تو خیابون راه می ره فکر نکنین خالیه ها. منم توشم.

در راستای کاهش وزن!___می تو :))))

2012-08-09 09:04:10 (2 comments, 0 reshares, 33 +1s)Open 

زندگی شده مثل سریالی که هر روز به جای قسمت جدید
تکرار قسمت قبلی رو پخش می کنه 

زندگی شده مثل سریالی که هر روز به جای قسمت جدید
تکرار قسمت قبلی رو پخش می کنه ___

2012-07-26 21:09:26 (0 comments, 5 reshares, 38 +1s)Open 

پلیس عاکا :))

سرخط خبرها:
تشکیل سازمان پلیس عاکا ( عدم استفاده از کاندوم)
کشف و ضبط یک محموله بزرگ کاندوم قاچاق در مرزهای غربی کشور
آغاز طرح جمع آوری کاندوم در سراسر کشور با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه
تغییر نام گشت ارشاد به گشت بارداری ___پلیس عاکا :))

2012-07-26 18:27:20 (5 comments, 3 reshares, 41 +1s)Open 

:))

مرگ بر کاندوم! مرگ بر ال دی! مرگ بر قرص صبح روز بعد!
مرگ بر آ یو دی! 
(خطبه های نماز جمعه فردا در سراسر کشور)___:))

2012-07-21 17:03:16 (0 comments, 0 reshares, 28 +1s)Open 

وقتشه مرثیه ای بنویسم واسه حذف شده های زندگیم به قرینه‌ی گشادی!

وقتشه مرثیه ای بنویسم واسه حذف شده های زندگیم به قرینه‌ی گشادی!___

2012-07-15 10:46:36 (1 comments, 0 reshares, 31 +1s)Open 

تو خود حجاب خودی کون گشاد از میان بر خیز

تو خود حجاب خودی کون گشاد از میان بر خیز___

2012-06-14 16:00:57 (4 comments, 1 reshares, 29 +1s)Open 

آن‌چه کونم را پاره نکند، گشاد‌ترش می‌کند.

-  نیم‌چه [نیچه در بچگی، وقتی نمی‌خواست برود بشیند سر درس و مشق‌ش]

آن‌چه کونم را پاره نکند، گشاد‌ترش می‌کند.

-  نیم‌چه [نیچه در بچگی، وقتی نمی‌خواست برود بشیند سر درس و مشق‌ش]___

2012-06-13 07:44:20 (7 comments, 2 reshares, 45 +1s)Open 

اصطلاحات رانندگي در اصفهان:

تو سری سگ میزنی دیگه برا من رااااااااننده شدس
... گاب بضی این می روند...
نیگاش کون...با خیابون لاس میزِند
... عینی شتر میروند
این لگن را ببر توش رخ بشور
تکون بده این وامونددا!
مرده شوری اون دس فرموندا ببردن
مسی سگی چوپون ویراج میدد برا من
هوووووووووووووووووش!چدسسسسسسسسس؟!
قِر قاچی میرِد...
سری خرا کج کون:بیپیچ
انگار خرس ..یهو سرشو کج میکوند...
با بوقش اسدس...!!!
این آیینه بغلارا برا خوشگلی نذاشتندا..!
اون دسه خر نیسا مالی راهنما زدنس
گوسفنداشافروختس..ماشین اسدسا
تو می باس پشتی ماشینی رخت شوری بیشینی
یه مشت یابو سوار اومِدن شهر
بپا دسه دنده تو یه جاید نرد
نیگاش کون...پش گاری نیشسس انگار
بدو یه وا از گله عقب نیافتی
افسره خر شد به تو تصدیق داد، تو چرا خر شدی گرفتی؟
هر کی یه قارقارک اِنداختس زیر پاش آ وِل شدس کف شَر
چه مرگدس ؟اون جلو افسره براد ری....س
خ... more »

اصطلاحات رانندگي در اصفهان:

تو سری سگ میزنی دیگه برا من رااااااااننده شدس
... گاب بضی این می روند...
نیگاش کون...با خیابون لاس میزِند
... عینی شتر میروند
این لگن را ببر توش رخ بشور
تکون بده این وامونددا!
مرده شوری اون دس فرموندا ببردن
مسی سگی چوپون ویراج میدد برا من
هوووووووووووووووووش!چدسسسسسسسسس؟!
قِر قاچی میرِد...
سری خرا کج کون:بیپیچ
انگار خرس ..یهو سرشو کج میکوند...
با بوقش اسدس...!!!
این آیینه بغلارا برا خوشگلی نذاشتندا..!
اون دسه خر نیسا مالی راهنما زدنس
گوسفنداشا فروختس..ماشین اسدسا
تو می باس پشتی ماشینی رخت شوری بیشینی
یه مشت یابو سوار اومِدن شهر
بپا دسه دنده تو یه جاید نرد
نیگاش کون...پش گاری نیشسس انگار
بدو یه وا از گله عقب نیافتی
افسره خر شد به تو تصدیق داد، تو چرا خر شدی گرفتی؟
هر کی یه قارقارک اِنداختس زیر پاش آ وِل شدس کف شَر
چه مرگدس ؟اون جلو افسره براد ری....س
خطاب به عابر بی توجه: این ماشین آهن پاره س، اگه بد بمالد از اینا نیست که خوشد بیاد، میزند نابودد میکوند....
باز خطاب به کسی که پشت چراغ است و حرکت نمیکند: بالاخره یکی از این رنگا را انتخاب کون آ سری جدد برو....
چراغ از این سبز تر نیمیشد. بفرماین. مختص اینها که چراغ سبز میشود و باز هم حرکت نمیکنند......
خطاب به کسی که یه دستش به موبایله، یه دستش توی بینی، یه دستش زیر صندلی، ... یه دس آ برا فرمون نیگر دار.....
تا بیخ رونش رو چپوندس رو گاز.....
بپا از عقب نمالی......نچسبون دری کونی جلویه...
جون بکن...پا بزن....اَی جوند بالا بیاد را برو....
به پا شهداری دوتایدون آ با هم نبرد؟ حیفی!!!.
قارقارِکا چند؟؟؟؟... لکاته.چند؟؟؟؟...
این تا گیوه را از رو گوشد ور دار(تا گیوه = موبایل)

این ماشینا یه وا نفروشی، گنجیشگا آواره میشن. خطاب به آنهایی که بدنه ی ماشینش زنگ زده است و پر از سوراخ...
گاز تو آشپزخونسا...مزه ترکمون کردنی مردا وقتی زن پشتی فرمون میبینن....
ترمز وسطیس...

اِز تو فرمون بیا بیرون...به کسی که صندلیش خیلی جلوس..
آتيشش كن تا بريم اين لگنا...
اُریفش کون...بشکِن فرمونا... برش گردون...همین فرمون بیا...پیچا میباد بُبُری...
بیا بیا بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــا[][][]تا میخُرد...، خُب

آقا منبعش رو نمی دونم :/___

2012-04-15 15:56:18 (2 comments, 1 reshares, 46 +1s)Open 

:)))

هوا از حالت دو نفره میره تو مایه‌های استخر مختلط
خدایا این کار رو با مملکت اسلامیمون نکن....___:)))

2012-04-14 10:32:37 (2 comments, 0 reshares, 38 +1s)Open 

درین باران

در این سرما و باران، یار خوشتر
نگار اندر کنار و عشق در سر

نگار اندر کنار و چون نگاری
لطیف و خوب و چست و تازه و تر

در این سرما به کوی او گریزیم
که مانندش نزاید کس ز مادر

در این برف آن لبان او ببوسیم
که دل را تازه دارد برف و شکر

مرا طاقت نماند از دست رفتم
مرا بردند و آوردند دیگر

خیال او چو ناگه در دل آید
دل از جا می‌رود الله اکبر

مولوی

درین باران

در این سرما و باران، یار خوشتر
نگار اندر کنار و عشق در سر

نگار اندر کنار و چون نگاری
لطیف و خوب و چست و تازه و تر

در این سرما به کوی او گریزیم
که مانندش نزاید کس ز مادر

در این برف آن لبان او ببوسیم
که دل را تازه دارد برف و شکر

مرا طاقت نماند از دست رفتم
مرا بردند و آوردند دیگر

خیال او چو ناگه در دل آید
دل از جا می‌رود الله اکبر

مولوی___

posted image

2012-04-02 09:03:25 (1 comments, 5 reshares, 55 +1s)Open 

You become responsible,forever,for what u have tamed.

___You become responsible,forever,for what u have tamed.

Buttons

A special service of CircleCount.com is the following button.

The button shows the number of followers you have directly in a small button. You can add this button to your website, like the +1-Button of Google or the Like-Button of Facebook.


You can add this button directly in your website. For more information about the CircleCount Buttons and the description how to add them to another page click here.

Mah SaaCircloscope