Test CircleCount PRO now!
Login now

Not your profile? Login and get free access to your reports and analysis.

Tags

Sign in

No tag added here yet.
You can login on CircleCount to add some tags here.

Are you missing a tag in the list of available tags? You can suggest new tags here.

Login now

Do you want to see a more detailed chart? Check your settings and define your favorite chart type.

Or click here to get the detailed chart only once.

Shared Circles including Mah Saa

Shared Circles are not available on Google+ anymore, but you can find them still here.

The Google+ Collections of Mah Saa

110829387842372626169 has no public Google+ Collections yet.

Top posts in the last 50 posts

Most comments: 21

posted image

2014-10-17 19:48:45 (21 comments; 36 reshares; 1,189 +1s)Open 

میدانی چیست؟
بعضی ها؛ شبیه یک انجیر رسیده می مانند که یکهو؛ از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگی ات...

آن قدر بی هوا که اصلا نمیدانی چه شد...چگونه شد....اصلا خودت را میزنی به کوچه علی چپ و از بودنش لذت میبری.

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت.نفس میکشی.آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی...
بعضی ها؛....

اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...اصلِ کار، تپش قلبشان...انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان...میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ... more »

Most reshares: 36

posted image

2014-10-17 19:48:45 (21 comments; 36 reshares; 1,189 +1s)Open 

میدانی چیست؟
بعضی ها؛ شبیه یک انجیر رسیده می مانند که یکهو؛ از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگی ات...

آن قدر بی هوا که اصلا نمیدانی چه شد...چگونه شد....اصلا خودت را میزنی به کوچه علی چپ و از بودنش لذت میبری.

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت.نفس میکشی.آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی...
بعضی ها؛....

اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...اصلِ کار، تپش قلبشان...انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان...میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ... more »

Most plusones: 1189

posted image

2014-10-17 19:48:45 (21 comments; 36 reshares; 1,189 +1s)Open 

میدانی چیست؟
بعضی ها؛ شبیه یک انجیر رسیده می مانند که یکهو؛ از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگی ات...

آن قدر بی هوا که اصلا نمیدانی چه شد...چگونه شد....اصلا خودت را میزنی به کوچه علی چپ و از بودنش لذت میبری.

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت.نفس میکشی.آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی...
بعضی ها؛....

اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...اصلِ کار، تپش قلبشان...انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان...میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ... more »

Latest 50 posts

posted image

2014-10-17 19:48:45 (21 comments; 36 reshares; 1,189 +1s)Open 

میدانی چیست؟
بعضی ها؛ شبیه یک انجیر رسیده می مانند که یکهو؛ از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگی ات...

آن قدر بی هوا که اصلا نمیدانی چه شد...چگونه شد....اصلا خودت را میزنی به کوچه علی چپ و از بودنش لذت میبری.

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت.نفس میکشی.آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی...
بعضی ها؛....

اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...اصلِ کار، تپش قلبشان...انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان...میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ... more »

میدانی چیست؟
بعضی ها؛ شبیه یک انجیر رسیده می مانند که یکهو؛ از آسمان می افتند در دامن رنگ و وارنگ زندگی ات...

آن قدر بی هوا که اصلا نمیدانی چه شد...چگونه شد....اصلا خودت را میزنی به کوچه علی چپ و از بودنش لذت میبری.

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت.نفس میکشی.آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی...

بعضی ها؛....

اصلا چرا باید از در و دیوار مثال بزنیم؟

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...اصلِ کار، تپش قلبشان...انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان...میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ها؛ بودنشان...همین ساده بودنشان...همین نفس کشیدنشان؛ یک عالمه لبخند می نشاند روی گوشه لبمان..

اصلا خدا جان؛ در خلقت بعضی ها؛ سنگ تمام گذاشته ای
سایه شان کم نشود از روزگارمان___

2014-05-23 21:12:48 (0 comments; 1 reshares; 659 +1s)Open 

آخ!
از دوری دست‌های من، از کمر تو ...

آخ!
از دوری دست‌های من، از کمر تو ...___

posted image

2014-05-04 17:25:13 (9 comments; 14 reshares; 841 +1s)Open 

چای خوب است اما از آن بهتر اینست:
چای را آن که تو دوست داری، بریزد!
- مژگان عباسلو

#دوتایی  

چای خوب است اما از آن بهتر اینست:
چای را آن که تو دوست داری، بریزد!
- مژگان عباسلو

#دوتایی  ___

posted image

2014-04-30 08:56:08 (6 comments; 6 reshares; 687 +1s)Open 

از چپ به راست:
تصویر اول اشاره دارد به بچه آزاری واتیکان 
تصویر دوم اشاره به کودک آزاری در  توریسم در تایلند
قاب سوم مربوط به جنگ سوره است.
تصویر چهارم اشاره به فورش اعضای بدن در بازار سیاه و حتی قانونی که در آن اولین قربانیان کودکان کشورهای فقیر تر هستند.
تصویر پنجم اشاره به آزادی [سلاح] سلاح در ایالات متحده آمریکا
 و در نهایت تصویر ششم اشاره به چاقی کودکان به علت استفاده ز فست فود را دارد.

از چپ به راست:
تصویر اول اشاره دارد به بچه آزاری واتیکان 
تصویر دوم اشاره به کودک آزاری در  توریسم در تایلند
قاب سوم مربوط به جنگ سوره است.
تصویر چهارم اشاره به فورش اعضای بدن در بازار سیاه و حتی قانونی که در آن اولین قربانیان کودکان کشورهای فقیر تر هستند.
تصویر پنجم اشاره به آزادی [سلاح] سلاح در ایالات متحده آمریکا
 و در نهایت تصویر ششم اشاره به چاقی کودکان به علت استفاده ز فست فود را دارد.___

posted image

2014-03-12 07:59:46 (14 comments; 4 reshares; 305 +1s)Open 

vayyyy eyval kheiliii khoob bood :D <3

vayyyy eyval kheiliii khoob bood :D <3___

posted image

2013-12-24 20:05:27 (2 comments; 22 reshares; 432 +1s)Open 

___

posted image

2013-12-20 21:16:45 (0 comments; 2 reshares; 312 +1s)Open 

___

posted image

2013-05-18 21:29:16 (6 comments; 9 reshares; 193 +1s)Open 

الهیییییی :ط

大家闺秀的范儿___الهیییییی :ط

2012-09-09 07:24:41 (0 comments; 4 reshares; 132 +1s)Open 

:)))

گفدم غم تو دارم گفدا ماشین چی داری ؟ 
گفدم  ماشین ندارم گفدا  برو  سیرابی ___:)))

posted image

2012-09-05 20:24:08 (1 comments; 0 reshares; 136 +1s)Open 

وای چه خوب کشیده منو :))) مرسیییییییییی :*

+Mahsa JiGHiL___وای چه خوب کشیده منو :))) مرسیییییییییی :*

2012-09-04 21:19:17 (3 comments; 2 reshares; 115 +1s)Open 

تو زندگی ِ بعدی‌م میخام آخرین نخ ِ سیگار ِ ته ِ پاکت ِ آخر ِ شب یه مرد باشم. اونجا که تنهایی  بهش فشار آورده. من ُ دود کنه که آروم بشه.
#تناسخ  

تو زندگی ِ بعدی‌م میخام آخرین نخ ِ سیگار ِ ته ِ پاکت ِ آخر ِ شب یه مرد باشم. اونجا که تنهایی  بهش فشار آورده. من ُ دود کنه که آروم بشه.
#تناسخ  ___

2012-08-30 09:31:19 (3 comments; 2 reshares; 116 +1s)Open 

اگر از آسمان بلا آید 
صاف در کون بینوا آید 

اگر از آسمان بلا آید 
صاف در کون بینوا آید ___

2012-08-29 16:48:33 (0 comments; 0 reshares; 91 +1s)Open 

دقیقن!

دهنم پر خون شده اما می ترسم توف کنم این آدمها نباید رنجمون رو ببینند___دقیقن!

posted image

2012-08-18 20:04:48 (0 comments; 6 reshares; 105 +1s)Open 

-چوق؟
+بلی؟
-سر به روی شانه های معربانت بگذارم؟
+سگ خورد بذار :|
-شعر هم بخونم چوق؟
+نه خفه
-خب 8-|
-ناله؟
+سگ خورد :|

-چوق؟
+بلی؟
-سر به روی شانه های معربانت بگذارم؟
+سگ خورد بذار :|
-شعر هم بخونم چوق؟
+نه خفه
-خب 8-|
-ناله؟
+سگ خورد :|___

2012-07-21 17:03:16 (0 comments; 0 reshares; 34 +1s)Open 

وقتشه مرثیه ای بنویسم واسه حذف شده های زندگیم به قرینه‌ی گشادی!

وقتشه مرثیه ای بنویسم واسه حذف شده های زندگیم به قرینه‌ی گشادی!___

2012-04-15 15:56:18 (2 comments; 1 reshares; 51 +1s)Open 

:)))

هوا از حالت دو نفره میره تو مایه‌های استخر مختلط
خدایا این کار رو با مملکت اسلامیمون نکن....___:)))

2012-04-14 10:32:37 (2 comments; 0 reshares; 45 +1s)Open 

درین باران

در این سرما و باران، یار خوشتر
نگار اندر کنار و عشق در سر

نگار اندر کنار و چون نگاری
لطیف و خوب و چست و تازه و تر

در این سرما به کوی او گریزیم
که مانندش نزاید کس ز مادر

در این برف آن لبان او ببوسیم
که دل را تازه دارد برف و شکر

مرا طاقت نماند از دست رفتم
مرا بردند و آوردند دیگر

خیال او چو ناگه در دل آید
دل از جا می‌رود الله اکبر

مولوی

درین باران

در این سرما و باران، یار خوشتر
نگار اندر کنار و عشق در سر

نگار اندر کنار و چون نگاری
لطیف و خوب و چست و تازه و تر

در این سرما به کوی او گریزیم
که مانندش نزاید کس ز مادر

در این برف آن لبان او ببوسیم
که دل را تازه دارد برف و شکر

مرا طاقت نماند از دست رفتم
مرا بردند و آوردند دیگر

خیال او چو ناگه در دل آید
دل از جا می‌رود الله اکبر

مولوی___

posted image

2012-04-02 09:03:25 (1 comments; 4 reshares; 68 +1s)Open 

You become responsible,forever,for what u have tamed.

___You become responsible,forever,for what u have tamed.

Buttons

A special service of CircleCount.com is the following button.

The button shows the number of followers you have directly on a small button. You can add this button to your website, like the +1-Button of Google or the Like-Button of Facebook.


You can add this button directly in your website. For more information about the CircleCount Buttons and the description how to add them to another page click here.

Mah SaaCircloscope